technológia Natur M BTT

Biodegradačná metóda Natur M BTT

Princíp biodegradácie:
Princíp technológie spočíva v tom, že skupina mikroorganizmov má schopnosť využívať nežiaduce organické zlúčeniny ako zdroj uhlíka pre svoj rast. Metabolizmus mikroorganizmov je prispôsobený tak, že sú schopné degradovať takmer všetky frakcie ropných uhľovodíkov (NEL, BTEX, PAU) ako aj medziprodukty ich metabolizmu. Výsledným produktom tejto činnosti je dekontaminovaný materiál a mizivé percento CO2 a H2O. Mikroorganizmy sú nepatogénne, pre človeka a prírodu úplne neškodné. Nosnú časť tejto biotechnológie tvorí zmes účinných mikroorganizmov, vyselektovaných z prírodného prostredia. V spolupráci s renomovanými odborníkmi sme vyvinuli metódu biodegradácie ropných uhľovodíkov. Po otestovaní nám bolo hlavným hygienikom SR udelené povolenie na používanie tejto metódy na komerčné účely.

Proces biodegradácie:
Proces biodegradácie je od začiatku do konca pod kontrolou odborníkov. Systém v podmienkach EÚ funguje tak, že kontaminovaný materiál pred spustením procesu podlieha analýze. Podľa jej výsledkov sa určí postup, akým sa bude celý proces uberať.

Rýchlosť procesu biodegradácie ovplyvňuje
1.    chemické zloženie materiálu
2.    fyzikálne vlastnosti materiálu
3.    koncentrácia kontaminantu
4.    teplota
5.    vlhkosť

V procese biodegradácie, ktorý je aerobný, sa kontroluje teplota, vlhkosť materiálu a obsah kyslíka. Priebežne sa kontroluje aj úbytok kontaminantu. Proces sa zastaví až vo fáze, keď pokles kontaminantu dosiahne stanovenú koncentráciu – spravidla pod 1000 mg NEL/1 kg. Analýzu vykonávajú nezávislé akreditované laboratóriá.

Spôsoby a možnosti aplikácie

Spôsoby aplikácie technológie:
1.    priamo na mieste výskytu kontaminácie (in situ)
2.    po premiestnení materiálu na izolované betónové plochy (on situ).
Dôležitá je lokalita, kde treba kontaminanty likvidovať.

Možnosti použitia technológie predstavujú najmä:
1.    sanácia území kontaminovaných ropnými látkami, napr. prasknutie ropovodu, havárie
2.    sanácia čerpadiel pohonných hmôt
3.    sanácia pôdy či kameniva
4.    likvidácia starých olejov a emulzií

Ropné kontaminanty, ktoré produkuje väčšina priemyselných podnikov, podliehajú sanácii:
1.    v automobilovej doprave
2.    v železničnej preprave - najmä kontaminované kamenivo a pôda v koľajiskách a rušňových depách
3.    v leteckej a lodnej preprave
4.    všade tam, kde sa manipuluje s ropnými produktmi

Schéma procesu biodegradácie

biodegradacia

mapa

Naše pobočky nájdete v Bratislave a v Cerovej

Široká sieť vybudovaných subdodávateľských vzťahov nám však umožňuje celoplošnú

angažovanosť v rámci Slovenskej republiky a Európy.

logodole