služby

Naša spoločnosť je činná vo viacerých segmentoch stavebných činností a odpadového hospodárstva.
Výsledkom je ponuka čo najkomplexnejšieho ošetrenia potrieb našich klientov.

Z našich činností vyberáme:

 • ťažba, nakládka, odvoz, zneškodnenie a uloženie všetkých druhov odpadov v súlade  s požiadavkami platnej legislatívy
 • zneškodnenie nebezpečných odpadov biodegradáciou „ex situ“ a „in situ“
 • riešenie problematiky ropných znečistení vlastnou biodegradačnou technológiou Natur M - BTT
 • sanačné a rekultivačné práce zdevastovaných pôd, skládok, háld a poškodených území
 • likvidácia starých ekologických záťaží
 • likvidácia ropných znečistení na vodných hladinách a tokoch
 • likvidácia výkopových zemín, stavebných sutí a inertného odpadu
 • biotransformácia kalov z čistiarní odpadových vôd
 • chemické analýzy
 • komplexný environmentálny inžiniering
 • výroba a predaj rekultivačných, prekrývkových a záhradníckych zemín
 • cestná nákladná doprava
 • preprava nebezpečných odpadov (ADR)
 • obstarávacie služby v stavebníctve – inžinierska činnosť
 • príprava staveniska
 • stavebné práce, revitalizácie budov a pozemkov
 • výkopové a zemné práce všetkého druhu
 • likvidácia budov, areálov a technologických zariadení
 • búracie práce všetkého druhu, vrátane odstrelov komínov a budov
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytových a nebytových priestorov
 • havarijná služba
 • Rozhodnutia

Rozhodnutia

mapa

Naše pobočky nájdete v Bratislave a v Cerovej

Široká sieť vybudovaných subdodávateľských vzťahov nám však umožňuje celoplošnú

angažovanosť v rámci Slovenskej republiky a Európy.

logodole