Služby


Dekontaminácie a sanácie území a materiálov znečistených ropnými látkami

Na riešenie problematiky ropných znečistení používame od r. 2010 vlastnú certifikovanú biodegradačnú technológiu Natur M – BTT. Medzi naše hlavné kompetencie patrí likvidácia ekologických záťaží, vrátane likvidácie ropných znečistení na vodných hladinách a tokoch.

Zber a likvidácia nebezpečných odpadov

Vieme od Vás odobrať napríklad zaolejované vody a kaly, chladiace kvapaliny, oleje, emulzie a pod. Viď zoznam odpadov, ktoré prijímame (nižšie).
Schéma procesu biodegradácie

Schéma procesu biodegradácie

Zhodnocovanie kalov z komunálnych čistiarní odpadových vôd (ČOV)

Kaly transformujeme na produkt – pestovateľský substrát, ktorý je vhodný napríklad na tvorbu mestskej zelene.

Dalšie služby

• Odber a zhodnocovanie výkopových zemín, stavebného a inertného odpadu
• Cestná nákladná doprava
• Preprava nebezpečných odpadov (ADR)
• Výkopové a zemné práce všetkého druhu
• Búracie práce
• Ťažba, nakládka, odvoz, zneškodnenie a uloženie všetkých druhov odpadov v súlade s požiadavkami platnej legislatívy

Havarijná služba

V kolíznych situáciách, kde vzniká škoda na životnom prostredí alebo hrozí riziko vzniku takejto škody, sme schopní byť do dvoch hodín od nahlásenia na mieste havárie. Vieme účinne odstrániť nebezpečné látky (ropné produkty, chemikálie) a zabrániť tak ďalšej devastácii prostredia.
Havarijná služba funguje 24 hodín denne a možno ju kontaktovať na číslach 034 659 9005 alebo 0903 253 810.

Zoznam-prijimanych-O-odpadov-Cerova.pdf

Zoznam-prijimanych-N-odpadov-Cerova.pdf

Zoznam-prijimanych-odpadov-MoravskySvatyJan.pdf